மார்பக பரிசோதனை செய்வது எப்படி?

மார்பக பரிசோதனை செய்வது எப்படி?